ความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565