วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายนภัทร เตชะสิรภัทร อุตสาหกรรมจังหวัดตาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

โดยนายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน การพิจารณาให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดตาก ครั้งที่ 18-2/2565 เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิต คุณภาพสินค้า และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค จำนวน 11 ราย/ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากหิน ผลิตภัณฑ์หินเขียนลาย มผช.799/2548 2.กลุ่มจักสานพบพระทรายงาม เคียงไทย ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ มผช.40/2559 3.นางลักษ์มลวรรณ ทองหล่อนิรัติ ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน มผช.23/2549 4.นางกรวรรณ จ๊ะสุนา ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน มผช.23/2549 5.นางสมควร เพิ่มทรัพย์ธรรม ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน มผช.23/2549 6.นายชัชวาลย์ จิตผ่องแท้ ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน มผช.23/2549 7.นางทองกล่ำ รามัญวงศ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน มผช.23/2549 8.นายภราดร กานดา ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง มผช.932/2548 9.นางธิดารัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เครื่องประดับทองคำ มผช1246/2549 10.นางจุลี อ่องไคล้ ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ มผช.195/2561 11.นางวราลี สุขสำราญ เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง มผช.835/2564

โดยคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดตาก ให้การรับรองให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ทั้ง 11 ราย/ผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมสิริพัชร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก