ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
------------------------------------------------
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายนภัทร เตชะสิรภัทร อุตสาหกรรมจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางสาวนัยน์ปพร คำปลิว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวอาริชา สวัสดี นักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน เพื่อให้จังหวัดบูรณาการดำเนินการร่วมกับคณะสงฆ์ ในการส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ มาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมชี้แจง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนอำเภอ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก
โดยที่ประชุมได้แจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และอำเภอบูรณาการการดำเนินการร่วมกับคณะสงฆ์ในพื้นที่ เพื่อขยายผลไปสู่ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนให้เกิดรูปธรรม ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาใช้ในชีวิตประจำวัน ผ่านกลไกการขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนฯ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และชุมชน และได้ร่วมกันพิจารณา ร่างโครงการหลักในการขับเคลื่อน และร่างกิจกรรมการขับเคลื่อน อาทิ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 วัด ท่องเที่ยวชุมชนยลวิถี , พลัง (บวร) จิตอาสาพัฒนาวัด โรงเรียน และชุมชน และกิจกรรม 1 ตำบล 1 วัด 1 คลังยา 1 คลังอาหารชุมชน เป็นต้น เพื่อนำแผนงาน/โครงการ ไปสู่การขับเคลื่อนบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ต่อไป
# สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก