วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายนภัทร เตชะสิรภัทร อุตสาหกรรมจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางสาวชุดาภรณ์ ภูผิว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนภารกิจ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ในกิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมสายประทีป ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทางการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ