วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนภัทร เตชะสิรภัทร อุตสาหกรรมจังหวัดตาก มอบหมายให้นางสิรินดา มั่นหมาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับจังหวัดตาก ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่ ตามแนวทางการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนในพื้นที่ให้กับบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมประชุมทั้งรูปแบบ Onsite และ Online