ประชุมคณะกรรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ ในรอบเดือน มกราคม 2566
-------------------------------------------------------
วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนภัทร เตชะสิรภัทร ตำแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยในที่ประชุมได้ลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบประมาณรายจ่ายประจำปี (Function) จังหวัดตากและงบพัฒนาจังหวัด และในที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์ ต่าง ๆ ดังนี้ 1.) ด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้แก่ สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 2.) ด้านสังคม ได้แก่ รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดตาก , สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19, โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน 3.) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รายงานสถานการณ์สาธารณภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดตาก, ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาในพื้นที่โล่ง (ระยะเวลา 61 วัน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2566) , การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน 4.) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 , รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด และรายงานนโยบายภาครัฐ ประจำเดือน มกราคม 2566 .....//

#สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก