วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายนภัทร เตชะสิรภัทร อุตสาหกรรมจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางสาวเบญจมาภรณ์ แผ่นคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม นางสาวประภาพรรณ พันทิพา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวเสาวลักษณ์ บุญเนียม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมหารือและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้อเสนอโครงการการประเมินคาร์บอนเครดิตจากห่วงโซ่การปลูกและแปรรูปกัญชง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำร่างข้อเสนอโครงการการประเมินคาร์บอนเครดิตจากห่วงโซ่การปลูกและแปรกัญชงตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และสถาบันต่างๆ อันนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยด้านการประเมินคาร์บอนเครดิตในอนาคตต่อไป นำเสนอโครงการ โดย ทีมนักวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom meeting)